Õppekavad

TURVATÖÖTAJA tase 3 KUTSEKVALIFIKATSIOONI

OMISTAMISE ÕPPEKAVA

I moodul

Õppekava nimetus:

Turvatöötaja tase 3 kutsekvalifikatsiooni omistamise põhiõppe õppekava

Õppekava maht akad. tundides:

84

Õppekava koostamise alus:

Turvatöötaja tase 3 Kutsestandard kinnitatud 15.11.2011 Õigus- ja Sisekaitse Kutsenõukogu otsusega nr 5.

 

 

Õppekeeled:

Eesti või vene keel.

 

Õppeaja kestus:

Õppetöö toimub kestvusega 4 nädalat.

Eesmärk:

Anda õppijatele kehtestatud turvatöötaja tase 3 kutsestandardinõuetele vastav ettevalmistus ning tagada kirjaliku testi ja suulise eksami sooritamine vastavalt kutseeksami nõuetele.

 

Kursuse edukal läbimisel saavutatakse järgmised õpitulemused:

-         kursuse läbinu omandab turvatööks vajalikud põhiteadmised ja oskused;

-         oskab täita turvatööks vajalikke kehtestatud sisekorra eeskirju ja tegevusjuhendeid;

-         teab ja tunneb põhilisi töötervishoiu- ja tööseadusandlikke norme, eetilisi põhimõtteid ning oskab rakendada neid oma töös;

-         omab kõik vajalikud teadmised ja oskused turvatöötaja I, II  kutseeksami sooritamiseks.

 

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

Kursus sobib inimestele, kes vastavad turvaseaduse § 22 ja § 23 alusel turvatöötajale esitatud nõuetele ja tahavad saada kõik vajalikud teadmised ja oskused turvatöötaja I, II  kutseeksami sooritamiseks või täiendada varem omandatud teadmisi ja oskusi.

 

 

Nõuded õpingute alustamiseks:

-         vanus alates 19 eluaastast;

-         vähemalt põhiharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;

-         Eesti kodakondsus või Eestis saanud alalise elamisõigus või Eestis antud pikaajalise elaniku elamisluba;

-         vajalikud turvatöötaja ülesannete täitmiseks isiksuseomadused, kõlblus, kehaline ettevalmistus ja tervis.

-         kriminaalkorras karistamata.

 

 

 

Õppekava struktuur:

Õppetöö põhineb loengutel, seminaridel, praktilistel õppustel ja õppija iseseisval tööl seadusandlike- ja normatiivaktidega. Õppekava kestvus on 84 tundi, statsionaarne, mitte üle 8 akadeemilise tunni päevas.

 

Auditoorse töö teemad (kokku 84 tundi): turvateenistuse korraldamise õiguslikud alused (4 t.), turvaseadus ja sellest tulenevad õigusaktid (10 t.), turvaettevõtlust reguleerivad muud õigusaktid (8 t.), töösuhteid reguleerivad õigusaktid (2 t.), turvatöö tehnoloogia (4 t.), turvataktika (8 t.), tegutsemine sündmuskohal, massiüritustel ja  eriolukordades (2 t.), narkomaania, narkojoobes isiku äratundmine, seisundi hindamine ja käitumine narkomaaniga (2 t.), enesekaitse alused (4 t.), relvad ja erivahendid (4 t.), eetika, käitumiskultuur ja suhtlemispsühholoogia klienditeeninduses ning ohuolukordades (4 t.), side – ja infotehnoloogia (2 t.), valveseadmestiku tööpõhimõtted ja käsitsemine (8 t.), töökeskkonna ohutus (2 t.), erakorraline meditsiiniline abi (16 t.), kontrolltestimine(2 t.),  kutseeksam (2 t.).

 

Õppetöö hõlmab loengumaterjali omandamist, praktilisi toiminguid õppekeskkonnas, ülesannete ja kaasuste lahendamist, seminare, esseed, referaatide esitlemist ja kaitsmist, teste jne.

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

 

Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 80% õppetundides, praktilistes toimingutes ja seminarides. Kursuse lõppedes sooritatakse kutseeksam ja edukale eksami sooritanutele väljastatakse Kutsekoja poolt vastav kutsetunnistus.

 

 

 

II moodul

Turvatöötajate psüholoogiline ettevalmistamine.(56 a.t.)

 

 

Õppe sisu

 

1.Turvatöötaja on tähelepanelik, aus ja usaldusväärne.

2.Turvatöötaja töö eeldab distsiplineeritust, ausust, seaduskuulekust ja kohusetundlikkust.

3. Vajalikud on hea stressitaluvus ja tasakaalukus.

4.Turvatöötaja võib kokku puutuda ohuteguritega (emotsionaalsed ja füüsilised rünnakud, kõrgendatud emotsionaalne pinge jm).

5.Turvatöötaja töö eeldab head tervist, korrektset välimust ning teenindusele orienteeritud meelelaadi ja positiivset ellusuhtumist.

 

6.Põhilised isikuomadused:

kohanemisvõime, pingetaluvus

vastutusvõime, usaldusväärsus

kohusetunne, enesedistsipliin

täpsus, korrektsus

teenindusvalmidus

suhtlemisjulgus

visuaalne mälul

otsustusvõime

füüsilise pingutuse võime ja vaimselt terve

7. Töö meeskonnas.

8. Konfliktide lahendamine.

9. Suhtlemisoskus.

10. Käitumine kriisolukorras.

11. Kuidas peab suhtlema turvatöötaja valveobjektil ebaseaduslikult viibiva isikuga.

12. Ettevaatusele manitsevad asjaolud.

13. Kallaletungi võimaliku ettevalmistamise tunnused.

 

III moodul

Turvatöötajate erialane eesti keel(40 a.t.)

 

Mooduli eesmärk: õpetusega taotletakse, et õppija tuleb toime ametialasel suhtlemisel keeleoskustasemel A2,B1 ja arendab nii kirjalikku kui ka suulist keeleoskust.

Mooduli läbimisel õppija:

• saab aru mittekeerukatest tekstidest ja erialastest artiklitest olenemata sellest, kas need kuuluvad tema asjatundumuse valdkonda või mitte;

• väljendab ja põhjendab oma seisukohti selgelt, täpselt ja ladusalt nii kõnes kui ka kirjas;

• loob selgeid hea ülesehitusega tekste mittekeerukal teemal.

 

Õppe sisu

 

 1. Turvaettevõttesse  tööle

 

-vestlema kutsesobivusintervjuul  kutsesobivusintervjuud läbi viima ja kandidaati    hindama

-uut töötajat juhendama

-rääkima oma igapäevatööst

-tegema lühiettekannet

 

2. See on minu valvatav objekt

 

-andma elanikele nõu turvalise käitumiseks

- küsitlema turvaettevõttesse helistanud kodanikku

- vestlema avaliku korra rikkujatega

- lahendama avaliku korra rikkumise juhtumeid

- kirjutama ettekannet politseile

- esinema ülevaatega oma valveobjekti probleemidest

 

3. Kuidas kaitsta oma vara

 

- kirjeldama toimunud vargust: varast ja tema liikumisteed

- vestlema poevarga ja varguse pealtnägijaga

- kirjeldama esemeid

- rääkima vargusjuhtumi lahendamisest

- andma nõuandeid isikliku vara hoidmiseks

 

4. Vägivalla vastu

 

- kirjeldama füüsilist rünnet

- kirjeldama füüsilise ründe korral tekkinud vigastusi

- andma nõu turvaliseks liikumiseks tänaval

- viima läbi ajurünnakut

 

4.Tegutsemine sündmuskohal, massiüritustel ja  eriolukordades

 

5. Ei uimasti tele!

 

- kirjeldada narkojoobes isikut

- andma narkojoobes isikule korraldusi ja selgitusi

- esitama ülevaadet narkootikumidest

- rääkima narkootikumide tarvitamisega seotud ohtudest

- arutlema narkootikumide tarvitamise vastaste abinõude üle

 

6.Turvatöötajale esitatavad nõuded.

 

7. Turvatöötaja õigused.

 

8. Turvatöötaja kohustused

 

9. Ettekanne kirjutamine

 

 • ettekandes märgitakse täpselt asetleidnud sündmuse aeg ja koht;
 • sündmuse kirjeldus pannakse kirja vabas vormis ning kronoloogilises järjekorras;
 • mis andis aluse kinnipidamiseks (kirjeldada kinnipeetava konkreetne tegevus);
 • kui kinnipeetava isik on tuvastatud, siis tuleb kirja panna ka tema isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, sünni kuupäev, kuu ja aasta, elu- ning töökoht);
 • tuvastamata isiku puhul kirjeldada kinnipeetu tunnusmärke;
 • tunnistajate või pealtnägijate nimed, aadressid, töökohad, kontakttelefonid;
 • ettekandele kirjutab alla selle koostanud turvatöötaja.

 

 

Turvatöötajate erialane vene keel madalamale kesktasemele(40 a.t.)

Õpetusega taotletakse, et õppija tuleb toime vene keeles suhtlemisega lihtsamates tööalastes situatsioonides.

 

Mooduli läbimisel õppija:

 

-suhtleb igapäevastel teemadel kasutades lihtsaid sõnu ja fraase;

- saab aru lihtsast venekeelsest tekstist ja edastab suuliselt loetud infot kaasõppijatele;

-kasutab igapäevastes suhtlussituatsioonides tavapärast sõnavara;

-esitab küsimusi ja vastab küsimustele õppeprotsessis läbitud teemade raames;

 

 

TURVAJUHT tase 5 KUTSEKVALIFIKATSIOONI

OMISTAMISE ÕPPEKAVA

1.1. ÕPPEKAVA SISU KIRJELDUS

Õppekava nimetus:

Turvajuht tase 5 kutsekvalifikatsiooni omistamise õppekava

Õppekava maht tundides:

106

sh      auditoorse töö (maht tundides)

106

Õppekava koostamise alus:

 

Turvajuht tase 5 Kutsestandard kinnitatud 15.11.2011 Õigus- ja Sisekaitse Kutsenõukogu otsusega nr 5.

 

 

Õppekeeled:

Eesti või vene keel.

 

Õppeaja kestus:

Õppetöö toimub kestvusega 6 nädalat.

Eesmärk:

Anda õppijatele kehtestatud turvajuhi tase 5 kutsestandardinõuetele vastav ettevalmistus ning tagada kirjaliku testi ja suulise eksami sooritamine vastavalt kutseeksami nõuetele.

 

Kursuse edukal läbimisel saavutatakse järgmised õpitulemused:

-          kursuse läbinu omandab turvajuhi tööks vajalikud põhiteadmised ja oskused;

-          omab head juhtimisoskust ja turvateenuste osutamist reguleerivate õigusaktide                     ja turvataktika tundmist;

-          oskab planeerida ja korraldada turvaüksuse või sisevalve tööd valveobjektide valve ja kaitse teenuse osutamisel;

-          oskab järgida, analüüsida ja korraldada turva- ja sisevalvetöötajate tegevust ning oskab tagada selle seaduslikkuse;

-          oskab planeerida ja läbiviia turvatöötajate ametialast- ja täiendkoolitust;

-          omab kõik vajalikud teadmised ja oskused turvajuhi tase 5 kutseeksami sooritamiseks.

 

 

 

 

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

Kursus sobib inimestele, kes vastavad Turvaseaduse § 22 ja § 23 alusel turvajuhile esitatud nõuetele ja tahavad tahavad saada kõik vajalikud teadmised ja oskused turvajuhi tase 5 kutseeksami sooritamiseks või täiendada varem omandatud teadmisi ja oskusi.

 

Nõuded õpingute alustamiseks:

 

-          vanus alates 21 eluaastast;

-          vähemalt keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;

-          Eesti kodakondsus;

-          vajalikud turvatöötaja ülesannete täitmiseks isiksuseomadused, kõlblus, kehaline ettevalmistus ja tervis.

-          kriminaalkorras karistamata.

 

 

Õppekava struktuur:

 

Õppetöö põhineb loengutel, seminaridel, praktilistel õppustel ja õppija iseseisval tööl seadusandlike- ja normatiivaktidega. Õppekava kestvus on 106 tundi, statsionaarne, mitte üle 8 akadeemilise tunni päevas.

 

Auditoorse töö teemad (kokku 106 tundi): turvateenistuse korraldamise õiguslikud alused (4 t.), turvaseadus ja sellest tulenevad õigusaktid (10 t.), turvaettevõtlust reguleerivad muud õigusaktid (8 t.), tööõiguse alused (2 t.), majanduse alused (2 t.), turvatöö tehnoloogia (12 t.), turvataktika (8 t.), turvatöötaja tegutsemine sündmuskohal, massiüritustel ja  eriolukordades (2 t.), narkomaania, narkojoobes isiku äratundmine, seisundi hindamine ja käitumine narkomaaniga (2 t.), enesekaitse alused (4 t.), relvad ja erivahendid (4 t.), klienditeenindus (2 t.), eetika, käitumiskultuur ja psühholoogia (10 t.), juhtimine (4 t.), side – ja infotehnoloogia (2 t.), valveseadmestiku tööpõhimõtted ja käsitsemine (8 t.), töökeskkonna ohutus (2 t.), erakorraline meditsiiniline abi (16 t.), kontrolltestimine(2 t.),  kutseeksam (2 t.).

 

Õppetöö hõlmab loengumaterjali omandamist, praktilisi toiminguid õppekeskkonnas, ülesannete ja kaasuste lahendamist, seminare, esseed, referaatide esitlemist ja kaitsmist, teste jne.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija osalema 100% õppetundides, praktilistes toimingutes ja seminarides. Kursuse lõppedes sooritatakse kutseeksam ja edukale eksami sooritanutele väljastatakse Kutsekoja poolt vastav kutsetunnistus.

 

 

II moodul

Turvajuhi  psüholoogiline ettevalmistamine.(84 a.t.)

 

 

Õppe sisu

 

1.Turvajuht on tähelepanelik, aus ja usaldusväärne.

2. Turvajuht töö eeldab distsiplineeritust, ausust, seaduskuulekust ja kohusetundlikkust.

3. Vajalikud on hea stressitaluvus ja tasakaalukus.

4. Turvajuht võib kokku puutuda ohuteguritega (emotsionaalsed ja füüsilised rünnakud, kõrgendatud emotsionaalne pinge jm).

5. Turvajuhi töö eeldab head tervist, korrektset välimust ning teenindusele orienteeritud meelelaadi ja positiivset ellusuhtumist.

 

6.Põhilised isikuomadused:

kohanemisvõime, pingetaluvus

vastutusvõime, usaldusväärsus

kohusetunne, enesedistsipliin

täpsus, korrektsus

teenindusvalmidus

suhtlemisjulgus

visuaalne mälul

otsustusvõime

füüsilise pingutuse võime ja vaimselt terve

7. Töö meeskonnas.

8. Konfliktide lahendamine.

9. Suhtlemisoskus.

10. Käitumine kriisolukorras.

11. Kuidas peab suhtlema turvatöötaja valveobjektil ebaseaduslikult viibiva isikuga.

12. Ettevaatusele manitsevad asjaolud.

13. Kallaletungi võimaliku ettevalmistamise tunnused.

III moodul

Turvajuhi erialane eesti keel(50 a.t.)

 

Mooduli eesmärk: õpetusega taotletakse, et õppija tuleb toime ametialasel suhtlemisel keeleoskustasemel B2 ja arendab nii kirjalikku kui ka suulist keeleoskust.

Mooduli läbimisel õppija:

• saab aru mittekeerukatest tekstidest ja erialastest artiklitest olenemata sellest, kas need kuuluvad tema asjatundumuse valdkonda või mitte;

• väljendab ja põhjendab oma seisukohti selgelt, täpselt ja ladusalt nii kõnes kui ka kirjas;

• loob selgeid hea ülesehitusega tekste mittekeerukal teemal.

 

Õppe sisu

 

 1. Turvaettevõttesse  tööle

 

-vestlema kutsesobivusintervjuul  kutsesobivusintervjuud läbi viima ja kandidaati    hindama

-uut töötajat juhendama

-rääkima oma igapäevatööst

-tegema lühiettekannet

 

2. See on minu valvatav objekt

 

-andma elanikele nõu turvalise käitumiseks

- küsitlema turvaettevõttesse helistanud kodanikku

- vestlema avaliku korra rikkujatega

- lahendama avaliku korra rikkumise juhtumeid

- kirjutama ettekannet politseile

- esinema ülevaatega oma valveobjekti probleemidest

 

3. Kuidas kaitsta oma vara

 

- kirjeldama toimunud vargust: varast ja tema liikumisteed

- vestlema poevarga ja varguse pealtnägijaga

- kirjeldama esemeid

- rääkima vargusjuhtumi lahendamisest

- andma nõuandeid isikliku vara hoidmiseks

 

4. Vägivalla vastu

 

- kirjeldama füüsilist rünnet

- kirjeldama füüsilise ründe korral tekkinud vigastusi

- andma nõu turvaliseks liikumiseks tänaval

- viima läbi ajurünnakut

 

4.Tegutsemine sündmuskohal, massiüritustel ja  eriolukordades

 

5. Ei uimasti tele!

 

- kirjeldada narkojoobes isikut

- andma narkojoobes isikule korraldusi ja selgitusi

- esitama ülevaadet narkootikumidest

- rääkima narkootikumide tarvitamisega seotud ohtudest

- arutlema narkootikumide tarvitamise vastaste abinõude üle

 

6.Turvatöötajale esitatavad nõuded.

 

7. Turvatöötaja õigused.

 

8. Turvatöötaja kohustused

 

9. Ettekanne kirjutamine

 

 • ettekandes märgitakse täpselt asetleidnud sündmuse aeg ja koht;
 • sündmuse kirjeldus pannakse kirja vabas vormis ning kronoloogilises järjekorras;
 • mis andis aluse kinnipidamiseks (kirjeldada kinnipeetava konkreetne tegevus);
 • kui kinnipeetava isik on tuvastatud, siis tuleb kirja panna ka tema isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, sünni kuupäev, kuu ja aasta, elu- ning töökoht);
 • tuvastamata isiku puhul kirjeldada kinnipeetu tunnusmärke;
 • tunnistajate või pealtnägijate nimed, aadressid, töökohad, kontakttelefonid;
 • ettekandele kirjutab alla selle koostanud turvatöötaja.

 

 

Turvajuhi erialane vene keel kesktasemele(50 a.t.)

Õpetusega taotletakse, et õppija tuleb toime vene keeles suhtlemisega lihtsamates tööalastes situatsioonides.

 

Mooduli läbimisel õppija:

 

-suhtleb igapäevastel teemadel kasutades lihtsaid sõnu ja fraase;

- saab aru lihtsast venekeelsest tekstist ja edastab suuliselt loetud infot kaasõppijatele;

-kasutab igapäevastes suhtlussituatsioonides tavapärast sõnavara;

-esitab küsimusi ja vastab küsimustele õppeprotsessis läbitud teemade raames;

 

 


Asume aadressil:
Peterburi tee 47, Tallinn 11415

Tel. +(372) 5 290 528
E-post: turko@hot.ee

Meie partnerid


EV Politsei- ja Piirivalveamet


EV Päästeamet


Eesti Turvaettevõtete Liit


Autosõit OÜ - Ohutu sõidu kool


Tallinna praktilise laskmise klubi


Poksiklubi "Dünamo"


"Taifu" Karate klubi

 

Tallinn


Eesti töötukassa