Koolitus

Koolitused

TURKO ÕPPEKESKUS OÜ pakub eesti- ja venekeelseid koolitusi

- turvatöötaja tase 3 ja

- turvajuht tase 5 kutsekvalifikatsiooni omistmiseks ning

- täiendkoolitusi turvatöötajatele ja turvajuhtudele.

Tutvustus

Koolitused koosnevad nii teooriast kui praktikast ning on alati kavandatud kliendi vajadustest lähtuvalt. Koolitusmeetodina kasutatakse interaktiivset loengut , situatsiooni lahendamise ülesandeid, rollimänge ja praktilisi harjutusi
Koolituste läbiviimisel kaasatakse ka teiste valdkondade eksperte, kellel on valdkonnale vastav kõrgem haridus või vastav töökogemus õpetatavas valdkonnas.

TURKO ÕPPEKESKUS OÜ koolitusloa number: 6955-HTM

Koolitused gruppidele ja üksikisikutele
Äriklientidele viime koolitusi läbi gruppides, vastavalt koolituse sisule ja asutuse vajadustele.

Korraldame ka üksiksikute koolitusi .

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel pindadel või kliendi ruumides, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. TURKO ÕPPEKESKUS OÜ poolt tagatud ruumides on DATA-projektor, piisavalt valgust, õhku ja ruumi. Vajalikud õppematerjalid ja -vahendid trükitud  kujul edastatakse osalejatele vahetult enne koolitust.

Praktiliste oskuste lihvimiseks kasutame eriruume ja lasketiiru

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks ja täienduskoolituse standardist.
Oma valdkonna asjatundjatest koolitajad koostavad õppekavad oma parima äranägemise järgi, lähtudes turvaseadusest.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
TURKO ÕPPEKESKUS OÜ koolitajatel on pikaajaline kogemus õpetatavas valdkonnas ja nad on selles aktiivselt tegutsenud.

Tatjana Ivanova

 

 

 

Haridustase: Kõrgharidus, magistrikraad

Teaduskvalifikatsioon/ eriala: Novotšerkasski Polütehniline Instituut: Insener; Sotsiaal-Humanitaarinstituut: Psühholoogia

Koolitusvaldkond: klienditeenindus ning turvatöötaja eetika ja käitumiskultuur turvaettevõttes

Lisainfo: Tegev psühholoog, õpetamiskogemus - 10 aastat

Eduard Rodtšenkov

 

 

 

Haridustase: Kõrgharidus, magistrikraad

Teaduskvalifikatsioon/ eriala: Kirovogradski Kõrgem Lennukool tsiviillennunduses: Lennutranspordi ekspluatatsioon; Turvajuhi kvalifikatsioon

Koolitusvaldkond: vara- ja isikukaitse; turvateenused, turvataktika, erivahendite kasutamine, riskianalüüsid, kriisikäitumine, turvaseadmed ja turvakontseptsioonid.

 

Lisainfo: Turko Õppekeskuse OÜ juhatuse liige – turvakoolituse juht, omab turvajuhi kvalifikatsiooni, õpetamiskogemus (tegeleb turvakoolitusega - 20 aastat.)

Kutsetunnistus: Turvajuht, tase 5; Täiskasvanute koolitaja, tase 6

Nikolai Rõbakov

 

 

 

Haridustase: Kõrgharidus, magistrikraad

Teaduskvalifikatsioon/ eriala: Saratovi õigusinstituut: Õigusteadus; Turvajuhi kvalifikatsioon

Koolitusvaldkond: Vara- ja isikukaitse; Turvateenused, õigusaktid, turvatöö tehnoloogia ja selle organiseerimine, turvataktika, klienditeenindus ning turvatöötaja eetika ja käitumiskultuur turvaettevõttes, riskianalüüsi ja turvaplaani koostamine.

 

Lisainfo: Omab turvajuhi kvalifikatsiooni, õpetamiskogemus (tegeleb turvakoolitusega) - 15 aastat

Ilona Thagazitova

 

 

 

Haridustase: Kõrgharidus

Teaduskvalifikatsioon/ eriala: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool: Õde

Koolitusvaldkond:  Tervishoid ja meditsiin: esmaabi

Lisainfo: Tervishoiuamet: registreerimistõend nr. N04453 (tervishoiutöötajate riiklik register); õpetamiskogemus - 5 aastat

Rein Pollimann

 

 

 

 

Haridustase: Kõrgharidus, magistrikraad

Teaduskvalifikatsioon/ eriala: NLKP KK Kõrgem Parteikool: Parteikooli haridus; Turvajuhi kvalifikatsioon

Koolitusvaldkond: Vara- ja isikukaitse, turvateenused, õigusaktid, turvatöö tehnoloogia ja selle organiseerimine, turvataktika

Lisainfo: Töötanud korrakaitsestruktuurides 1969 – 1998.a., õpetamiskogemus - 26 aastat (tegeleb turvakoolitusega alates 1993.a.), omab turvajuhi kvalifikatsiooni (põhiettevalmistus)

Lembit Süüsman

 

 

 

Haridustase: Kõrgharidus, magistrikraad

Teaduskvalifikatsioon/ eriala: Tallinna Polütehniline Instituut: Automaatika ja telemehaanika, elektriinsener; Turvajuhi kvalifikatsioon

Koolitusvaldkond:  turvaseadmed.

Lisainfo: Omab turvajuhi kvalifikatsiooni, õpetamiskogemus (tegeleb turvakoolitusega) - 25 aastat

Koolituste kohta tagasiside kogumise kord
Pärast igat koolitust palutakse osalejatel jagada suuliselt arvamust koolituse kohta, selle kasulikkuse kohta ning soovitusi.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine
TURKO ÕPPEKESKUS OÜ kogub koolituste osavõtjate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-posti aadress, telefoninumber, elukoha aadress ja isikukood. Isikukood on vajalik väljastatava tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse alusel.

Andmekaitse

Lähtume isikuandmete töötlemisel alltoodud põhimõtetest:

  • isikuandmeid töödeldakse seaduslikult, õiglaselt ja andmesubjekti suhtes läbipaistvalt;
  • isikuandmeid kogutakse ainult konkreetsel ja kindlaks määratud eesmärgil;
  • isikuandmed on õiged ja ajakohastatud;
  • isikuandmeid säilitatakse andmesubjekti tuvastamist võimaldavas vormis ainult seni, kuni see on isikuandmete töötlemise eesmärgiks vajalik;
  • isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete piisava turvalisuse, sealhulgas kaitse lubamatu või ebaseadusliku töötlemise ja juhusliku kadumise, hävimise või kahjustumise eest, rakendades selleks vajalikke tehnilisi või korralduslike meetmeid ning tegutsedes isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevate andmesubjektide õiguste alusel.

Töötleme isikuandmeid konfidentsiaalselt ja kooskõlas õigusnormidega. Isikuandmed saavad meile teatavaks teenuse osutamise ja toodete müümisega ning meie e-keskkondade kasutamisega seoses.

Meie teenuseid ja e-keskkondi saab kasutada lepingulise kliendina, kellegi teise poolt sõlmitud lepingu alusel teenuse kasutajana või lihtsalt külastades e-keskkondi (ilma, et olete lepinguline klient).

 

Koolituste osavõtjate vastuvõtu ja väljaarvamise tingimused ja kord
Üksikisikul tuleb koolitusel osalemiseks saata e-kiri aadressil http://www.turvakoolitus.eu/meiest/kontakt#title, mille alusel toimub koolitusele registreerimine. 
Gruppidele koolituse korraldamine toimub vastava kokkuleppe alusel, soovi korral tuleb saata e-kiri aadressil turko@hot.ee. http://www.turvakoolitus.eu/meiest/kontakt#title

Koolitusest loobumiseks tuleb saata vastav e-kiri aadressil turko@hot.ee. http://www.turvakoolitus.eu/meiest/kontakt#title

Koolituse eest tasumine, tasust vabastamine ja tagastamise tingimused ja kord
Koolituste hinna leiab hinnakirjast. http://www.turvakoolitus.eu/koolitused/turvatoeoetajatele#title

http://www.turvakoolitus.eu/koolitused/turvajuhile#title

Koolituse eest tuleb tasuda pangaülekandega vastava arve alusel. Arve saadetakse e-kirjaga ning see peab olema tasutud arvel märgitud tähtajaks.
Koolituse tasust vabastamise otsustab TURKO ÕPPEKESKUS OÜ juhtkond avalduse alusel, mis tuleb saata aadressil turko@hot.ee. http://www.turvakoolitus.eu/meiest/kontakt

Koolituse tasu tagastamise tingimused ja kord
Kui koolitus jääb ära korraldajast tingitud põhjustel, tagastatakse osalejatele tasu täielikult.

Kui koolitusele registreerija soovib koolitusest loobuda, tuleb sellest teatada esimesel võimalusel e-kirja teel aadressil turko@hot.ee. http://www.turvakoolitus.eu/meiest/kontakt

Loobumisel tagastatakse koolitustasu järgmiselt –alati tagastatakse 100% koolitustasust..

Koolituse katkestamine
Koolituse pooleli jätmisel ehk katkestamisel õppetasu ei tagastata. Juhul kui koolituse katkestab koolitusel osaleja, tuleb tal siiski arve tasuda.

Vaidluste lahendamise kord
Õppija ja asutuse vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

Lisainfo küsimiseks palun täitke vorm:

 

Nimi:*

E-mail:*

Telefon:

Maakond:

Sisu:*


Asume aadressil:
Peterburi tee 47, Tallinn 11415

Tel. +(372) 5 290 528
E-post: info@turvakoolitus.eu

Meie partnerid


EV Politsei- ja Piirivalveamet


EV Päästeamet


Eesti Turvaettevõtete Liit


Autosõit OÜ - Ohutu sõidu kool


Tallinna praktilise laskmise klubi


Poksiklubi "Dünamo"


"Taifu" Karate klubi

 

Tallinn


Eesti töötukassa