Õppekavad

TURVATÖÖTAJA tase 3 KUTSEKVALIFIKATSIOONI

OMISTAMISE ÕPPEKAVA

 1. 1. Õppekava nimetus:

Turvatöötaja tase 3 kutsekvalifikatsiooni omistamise õppekava.

 1. 2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus:

 

Turvatöötaja tase 3 Kutsestandard kinnitatud 15.11.2011 Õigus- ja Sisekaitse Kutsenõukogu otsusega nr 5.

 1. 3. Eesmärk ja õpiväljundid

EESMÄRK: koolituse läbinu sooritab edukalt kutsekvalifikatsiooni eksami (kirjalik test ja suuline eksamiosa) vastavalt kutseeksami nõuetele ja saab iseseisvalt töötada turvatöötajana.

 

ÕPIVÄLJUNDID: koolituse lõpuks õppija

 • tunneb turvateenuse sisu ja sellega seotud vahendeid (alates turvatöö terminoloogiast valveseadmestiku ning relvade ja erivahendite käsitsemiseni);
 • tunneb turva-, töökeskkonna- ja töösuhete alaseid õigusakte ning on teadlik turvateenuse seonduvate konfidentsiaalsete ja andmekaitse nõuetest;
 • oskab täita turvatööks vajalikke kehtestatud sisekorra eeskirju ja tegevusjuhendeid;
 • tunneb erakorralise meditsiini põhialuseid ja oskab anda kannatanule esmaabi;
 • tuleb toime ametialasel suhtlemisel eesti keeles oskustasemel A2 nii kirjalikult kui ka suuliselt ja vene keeles suhtlemisel lihtsamates tööalastes situatsioonides;
 • oskab hinnata oma võimekust eriolukordades toimetulekuks tööõlesannete täitmisel ja töökaaslastelt abi küsida;
 • omandab kõik vajalikud teadmised ja oskused turvatöötaja kutseeksami sooritamiseks.

 1. 4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp: kursus sobib inimestele, kes soovivad saada teadmisi ja oskusi turvatöötaja kutseeksami sooritamiseks ja turvatöötajana töötamiseks või täiendada varem omandatud teadmisi ja oskusi.

Õppe alustamise tingimused:

õppija peab vastama EV Turvaseaduse §22 ja §23 turvatöötajale esitatud nõuetele

-         vanus alates 19 eluaastast;

-         vähemalt põhiharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;

-         Eesti kodakondsus või alaline elamisõigus või pikaajalise elaniku elamisluba;

-         turvatöötaja ülesannete täitmiseks vajalikud isiksuseomadused, kõlblus, kehaline ettevalmistus ja tervis;

-         kriminaalkorras karistamata.

Turvatöötajana on keelatud töötada isikul, kes:

-         on piiratud teovõimega;

-         kannab karistust kuriteo eest või kelle karistusandmed kuriteo kohta ei ole karistusregistrist kustutatud;

-         on eradetektiiv;

-         on pankrotivõlgnik.

 

 1. 5. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Õppe maht ja ülesehitus: koolitus koosneb kolmest moodulist (turvatöö, turvatöötajate psüholoogiline ettevalmistamine  ja erialane eesti (või vene) keel). Moodulid on üldjuhul kohustuslikud kõigi õppes osalejate jaoks, erandiks on need osalejad, kelle keele oskustase ja isiksuseomadused on ilmselgelt vastavuses EV Turvaseaduse nõuetega.

 

Õppe kogumahuks on 84 akadeemilist tundi.

 

Õpe toimub kolme nädala vältel.

Õppekeskkond: Turko Õppekeskus OÜ poolt renditav õpperuum ja enda tehnilisi abivahendid. Näidisseadmed võimaldavad ka kontrollida turvatöötaja oskusi valveseadmete kasutamisel.

 

Õppevahendid: õppematerjalid eesti- ja vene keeles.

 1. 6. Õppekeeled:

eesti või vene keel sõltuvalt vajadusest.

 

 1. 7. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid moodulite kaupa

Turvatöö (84 ak.t)

 

Statsionaarse töö kestus on 84 tundi, mitte üle 8 akadeemilise tunni päevas.

 

Auditoorse töö teemad):

-         turvateenistuse korraldamise õiguslikud alused,

-         turvaseadus ja sellest tulenevad õigusaktid,

-         turvaettevõtlust reguleerivad muud õigusaktid,

-         töösuhteid reguleerivad õigusaktid,

-         turvatöö tehnoloogia,

-         turvataktika,

-         tegutsemine sündmuskohal, massiüritustel ja  eriolukordades,

-         narkomaania, narkojoobes isiku äratundmine, seisundi hindamine ja käitumine narkomaaniga,

-         enesekaitse alused,

-         relvad ja erivahendid,

-         side- ja infotehnoloogia,

-         valveseadmestiku tööpõhimõtted ja käsitsemine,

-         töökeskkonna ohutus,

-         erakorraline meditsiiniline abi,

-         kontrolltestimine.

 

Õppetöö hõlmab loengumaterjali omandamist, ülesannete ja kaasuste lahendamist, seminare.

 

 

 

 

 

 

 

TURVAJUHT tase 5 KUTSEKVALIFIKATSIOONI

OMISTAMISE ÕPPEKAVA

 1. 1. Õppekava nimetus:

Turvajuht  tase 5 kutsekvalifikatsiooni omistamise õppekava.

 1. 2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus:

 

Turvajuht tase 5 Kutsestandard kinnitatud 15.11.2011 Õigus- ja Sisekaitse Kutsenõukogu otsusega nr 5.

 1. 3. Eesmärk ja õpiväljundid

EESMÄRK: koolituse läbinu sooritab edukalt kutsekvalifikatsiooni eksami (kirjalik test ja suuline eksamiosa) vastavalt kutseeksami nõuetele ja suudab iseseisvalt töötada turvajuhina.

 

ÕPIVÄLJUNDID: koolituse lõpuks õppija

 • omandab turvajuhi tööks vajalikud põhiteadmised ja oskused;
 • tunneb turva-, töökeskkonna- ja töösuhete alaseid õigusakte ning on teadlik turvateenuse seonduvate konfidentsiaalsete ja andmekaitse nõuetest;
 • tunneb turvataktikat;
 • oskab planeerida ja korraldada turvaüksuse või sisevalve tööd valveobjektide valve ja kaitse teenuse osutamisel;
 • oskab järgida, analüüsida ja korraldada turva- ja sisevalvetöötajate tegevust ning oskab tagada selle seaduslikkuse;
 • oskab planeerida ja läbi viia turvatöötajate ametialast- ja täiendkoolitust;
 • tunneb erakorralise meditsiini põhialuseid ja oskab anda kannatanule esmaabi;
 • tuleb toime ametialasel suhtlemisel eesti keeles oskustasemel A2 nii kirjalikult kui ka suuliselt ja vene keeles suhtlemisel lihtsamates tööalastes situatsioonides;
 • arendab meeskonna juhtimisoskusi;
 • omandab kõik vajalikud teadmised ja oskused turvajuhi kutseeksami sooritamiseks.

 1. 4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp: kursus sobib inimestele, kes soovivad saada teadmisi ja oskusi turvajuhi kutseeksami sooritamiseks ja turvajuhina töötamiseks või täiendada varem omandatud teadmisi ja oskusi.

Õppe alustamise tingimused:

õppija peab vastama EV Turvaseaduse §22 ja §23 turvajuhile esitatud nõuetele

-         vanus alates 21 eluaastast;

-         vähemalt keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;

-         Eesti kodakondsus;

-         turvatöötaja ülesannete täitmiseks vajalikud isiksuseomadused, kõlblus, kehaline ettevalmistus ja tervis;

-         kriminaalkorras karistamata.

Turvajuhina on keelatud töötada isikul, kes:

-         on piiratud teovõimega;

-         kannab karistust kuriteo eest või kelle karistusandmed kuriteo kohta ei ole karistusregistrist kustutatud;

-         on eradetektiiv;

-         on pankrotivõlgnik.

 

 1. 5. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Õppe maht ja ülesehitus: koolituse koosneb kolmest moodulist (turvatöö, turvajuhtide psüholoogiline ettevalmistamine  ja erialane eesti (või vene) keel). Moodulid on üldjuhul kohustuslikud kõigi õppes osalejate jaoks, erandiks on need osalejad, kelle keele oskustase ja isiksuseomadused on ilmselgelt vastavuses EV Turvaseaduse nõuetega.

 

Õppe kogumahuks on 106  akadeemilist tundi, mis jaotuvad moodulite vahel järgnevalt:

-         106 ak.t. turvatöö, kogu mahus auditoorne töö,

 

 

Õpe toimub nelja nädala vältel.

Õppekeskkond:

Turko Õppekeskus OÜ poolt renditav õpperuum ja enda tehnilisi abivahendid. Näidisseadmed võimaldavad ka kontrollida turvatöötaja oskusi valveseadmete kasutamisel.

 

Õppevahendid: õppematerjalid eesti- ja vene keeles.

 1. 6. Õppekeeled:

eesti või vene keel sõltuvalt vajadusest.

 

 1. 7. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid moodulite kaupa

Turvatöö (106 ak.t)

 

Statsionaarse töö kestus on 106 tundi, mitte üle 8 akadeemilise tunni päevas.

 

Auditoorse töö teemad:

-         turvateenistuse korraldamise õiguslikud alused,

-         turvaseadus ja sellest tulenevad õigusaktid,

-         turvaettevõtlust reguleerivad muud õigusaktid,

-         tööõiguse alused,

-         majanduse alused,

-         turvatöö tehnoloogia,

-         turvataktika,

-         turvatöötaja tegutsemine sündmuskohal, massiüritustel ja  eriolukordades,

-         narkomaania, narkojoobes isiku äratundmine, seisundi hindamine ja käitumine narkomaaniga,

-         enesekaitse alused,

-         relvad ja erivahendid,

-         klienditeenindus,

-         juhtimine,

-         side- ja infotehnoloogia,

-         valveseadmestiku tööpõhimõtted ja käsitsemine,

-         töökeskkonna ohutus,

-         erakorraline meditsiiniline abi,

-         kontrolltestimine.

 

Õppetöö hõlmab loengumaterjali omandamist, ülesannete ja kaasuste lahendamist, seminare.

 

 

 

 


Asume aadressil:
Peterburi tee 47, Tallinn 11415

Tel. +(372) 5 290 528
E-post: info@turvakoolitus.eu

Meie partnerid


EV Politsei- ja Piirivalveamet


EV Päästeamet


Eesti Turvaettevõtete Liit


Autosõit OÜ - Ohutu sõidu kool


Tallinna praktilise laskmise klubi


Poksiklubi "Dünamo"


"Taifu" Karate klubi

 

Tallinn


Eesti töötukassa